Te koop: Verlengde Asserstraat, 9461 TT Gieten

€ 42.500,- k.k.

Beschrijving

Zeer rustig en aangenaam gelegen stuk Natuurgrond. Deze locatie is gesitueerd aan een parallelweg tussen Gieten en Rolde (Verlengde Asserstraat). Het terrein is aan zij- en achterzijde omringd door landbouwgrond, aan voorzijde is het bospad gelegen om het terrein te bereiken. Aan de laatste zijde is het Natuurgrond gelegen deels aan en deels in het 'Boekweidveentje'. Een ideale locatie voor rustzoekers.

In het bestemmingsplan zijn naast de normale aanduidingen natuur ook de onderstaande mogelijkheden toegestaan.
1. natuurkampeerterreinen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuurkampeerterrein';
2. een begraafplaats, ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';

Bij het kopje bijzonderheden hebben we het bestemmingsplan toegevoegd. Mocht u interesse hebben in het perceel, neem dan contact op met ons kantoor en de verkopende makelaar van Ommeland Makelaardij.

Indeling

Natuurgrond, gesplitst in 5 deelpercelen:
1. 5225 m² (F 1224)
2. 675 m² (F 1225)
3. 760 m² (F 1226)
4. 3290 m² (F 1227)
5. 5390 m² (H 126)

Bijzonderheden

Artikel 47 Natuur
47.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en de landschappelijke waarden van de natuur- en bosgebieden;
beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen al dan niet mede bestemd voor waterberging;
de winning van organisch materiaal ten behoeve van biobrandstof en/of compostering;
schuren, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - schuur';
bosbeheer en houtproductie;
natuurkampeerterreinen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuurkampeerterrein';
een begraafplaats, ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';

met daaraan ondergeschikt:
het extensief agrarisch medegebruik;
het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik van bestaande infrastructuur en voorzieningen;
kaden met een waterkerende functie;
wegen en paden;
parkeervoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
andere bouwwerken;

waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 'karakteristiek', de instandhouding van de bestaande karakteristieke waarden wordt nagestreefd.
47.2 Bouwregels
47.2.1 Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van schuren ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - schuur'.
47.2.2 Schuren
Voor het bouwen van schuren gelden de volgende regels:
de schuren zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - schuur';
de goothoogte van een schuur zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
de bouwhoogte van een schuur zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
47.2.3 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:
de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
47.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een permanent ander gebruik;
het gebruik van gronden ten behoeve van een natuurkampeerterrein, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuurkampeerterrein' voor:
het plaatsen en geplaatst houden van vaste kampeermiddelen;
het verwijderen van afschermende beplanting, anders dan in de vorm van normaal onderhoud;
het plaatsen van auto's bij de kampeermiddelen;
het per kampeermiddel gedurende een langere periode overnachten dan 28 nachten;
het plaatsen van meer dan 30 kampeermiddelen per hectare;
het plaatsen van meer dan 90 kampeermiddelen per natuurkampeerterrein .
het bebossen van de gronden;
het dempen van beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
het geheel of gedeeltelijk verharden van zandwegen en/of zandpaden;
het inrichten van gronden ten behoeve van de uitoefening van lawaaisporten;
het inrichten van gronden zodanig dat de bestaande landschappelijke kenmerken wezenlijk worden veranderd en/of de waterhuishouding buiten de betreffende natuurgronden onevenredig wordt geschaad.
47.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
47.4.1 Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:
het af- en/of vergraven, egaliseren en/of ophogen van gronden, alsmede het wijzigen van het bodemprofiel;
het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en oevervegetaties;
het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
het graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
het wijzigen en/of aanbrengen van kunstwerken, zoals stuwen, dammen en/of duikers;
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen al dan niet ten behoeve van parkeervoorzieningen;
het verwijderen en/of verleggen van bestaande zand-, fiets- en voetpaden ten behoeve van de verbetering van de natuurwaarden vanuit beheerinrichting;
het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik;
het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen;
het gedeeltelijk verwijderen van karakteristieke bouwwerken, voor zover voorzien van de aanduiding 'karakteristiek'.
47.4.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 47.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
het normale onderhoud en/of het normale natuurbeheer betreffen;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
worden uitgevoerd in overeenstemming met het beheer- en inrichtingsplan, mits dit plan door middel van een openbare planologische procedure als een algemeen verbindend voorschrift is vastgelegd.
47.4.3 Toetsingscriteria a t/m i
De omgevingsvergunning in lid 47.4.1 onder a t/m i kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, met dien verstande dat geen omgevingsvergunning wordt verleend voor inrichtingsmaatregelen die de landschappelijke kenmerken wezenlijk doen veranderen of die gevolgen hebben voor de waterhuishouding buiten het natuurgebied.

47.4.4 Toetsingscriteria j
De omgevingsvergunning in lid 47.4.1 onder j kan worden verleend, mits:
de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle redelijkheid niet mogelijk is;
het delen van een bouwwerk betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke waarden plaatsvindt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 05733
Vraagprijs € 42.500,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Zaterdag 30 maart 2019
Laatste wijziging Donderdag 9 september 2021
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha 53 a 40 ca
Locatie
Ligging Afgelegen
Buiten bebouwde kom
In bosrijke omgeving
Platteland
Kadastrale gegevens
Gieten F 1224 Gieten F 1224
Perceeloppervlakte 5.225 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Gieten F 1225 Gieten F 1225
Perceeloppervlakte 675 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Gieten F 1226 Gieten F 1226
Perceeloppervlakte 760 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Gietern H 126 Gietern H 126
Perceeloppervlakte 5.390 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Gieten F 1227 Gieten F 1227
Perceeloppervlakte 3.290 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Neem contact met mij op
Sluiten

Recent bekeken